Gamallo y Ruibal Galego

Política de Privacidade

Datos identificativos

1. Vostede está a visitar a páxina web gamalloyruibal.es titularidade de Gamallo E Ruibal Construcións Sl con C.I.F. B36203438 e con domicilio social en Lugar amil (vilacoba), 29, Moraña, 36669 , Pontevedra, en diante O TITULAR.

 

Pode contactar co TITULAR por calquera dos seguintes medios:

 

Teléfono: 986 538 074

 

Correo electrónico de contacto: info@gamalloyruibal.es

 

Hospedaxe web

 

Ionos 1&1

 

Teléfono: 91 136 0000

 

E-mail: info@ionos.com

 

Usuarios

 

2. As presentes condicións (en diante Aviso Legal) ten por finalidade regular o uso da páxina web do TITULAR que pon ao dispor do público.

 

O acceso e/o uso desta páxina web atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde o devandito acceso e/o uso, as condicións xerais de uso aquí reflectidas. As citadas condicións serán de aplicación independentemente das condicións xerais de contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

 

Uso do portal

 

3. gamalloyruibal.es proporciona o acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos (en diante, “os contidos”) na internet pertencentes ao TITULAR ou aos seus licenciantes aos que o USUARIO pode ter acceso.

 

O usuario asume a responsabilidade do uso do portal. Dita responsabilidade esténdese ao rexistro que fose necesario para acceder a determinados servizos ou contidos. No devandito rexistro o USUARIO será responsable de achegar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, ao USUARIO pódeselle proporcionar un contrasinal da que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial da mesma.

 

O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos (p.e. servizos de chat, foros de discusión ou grupos de noticias) que O TITULAR ofrece a través do seu portal e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non empregalos para:

 

Incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública.

Difundir contidos ou propaganda racista, xenófoba, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatoria contra os dereitos humanos.

Provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de gamalloyruibal.es dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados.

Tentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes.

Utilizar o sitio web nin as informacións que nel contéñense con fins comerciais, políticos, publicitarios e para calquera uso comercial, sobre todo no envío de correos electrónicos non solicitados.

O TITULAR resérvase o dereito para retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultarán adecuados para a súa publicación. En calquera caso, O TITULAR non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través dos foros, chats, ou outras ferramentas de participación.

 

Protección de datos

 

4. Todo o relativo á política de protección de datos atópase recollido no documento de política de privacidade.

 

Contidos. Propiedade intelectual e industrial

 

5. O TITULAR é propietario de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo: imaxes, fotografías, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc), titularidade do TITULAR ou ben dos seus licenciantes.

 

Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización do TITULAR.

 

Exclusión de garantías e responsabilidade

 

6. O USUARIO recoñece que a utilización da páxina web e dos seus contidos e servizos desenvólvese baixo a súa exclusiva responsabilidade. En concreto, a título meramente enunciativo, O TITULAR non asume ningunha responsabilidade nos seguintes ámbitos:

 

A dispoñibilidade do funcionamento da páxina web, os seus servizos e contidos e a súa calidade ou interoperabilidade.

A finalidade para a que a páxina web sirva aos obxectivos do USUARIO.

A infracción da lexislación vixente por parte do USUARIO ou terceiros e, en concreto, dos dereitos de propiedade intelectual e industrial que sexan titularidade doutras persoas ou entidades.

A existencia de códigos maliciosos ou calquera outro elemento informático daniño que puidese causar o sistema informático do USUARIO ou de terceiros. Corresponde ao USUARIO, en todo caso, dispoñer de ferramentas adecuadas para a detección e desinfección destes elementos.

O acceso fraudulento aos contidos ou servizos por terceos non autorizados, ou, no seu caso, a captura, eliminación, alteración, modificación ou manipulación das mensaxes e comunicacións de calquera clase que devanditos terceiros puidese realizar.

A exactitude, veracidade, actualidade e utilidade dos contidos e servizos ofrecidos e a utilización posterior que deles faga o USUARIO. O TITULAR empregará todos os esforzos e medios razoables para facilitar a información actualizada e fidedigna.

Os danos producidos a equipos informáticos durante o acceso á páxina web e os danos producidos aos USUARIOS cando teñan a súa orixe en fallos ou desconexións nas redes de telecomunicacións que interrompan o servizo.

Os danos ou prexuízos que se deriven de circunstancias acaecidas por caso fortuíto ou forza maior.

No caso de que existan foros, o uso dos mesmos ou outros espazos análogos, ha de terse en conta que as mensaxes #reflectir unicamente a opinión do USUARIO que os remite, que é o único responsable. O TITULAR non se fai responsable do contido das mensaxes enviadas polo USUARIO.

 

Modificación deste aviso legal e duración

 

7. O TITULAR resérvase o dereito de efectuar sen aviso previo/previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu portal, podendo cambiar, suprimir ou engadir tantos contidos e servizos que se presten a través da mesma, como a forma na que estes aparezan representados ou localizados no seu portal.

 

A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

 

Ligazóns

 

8. No caso de que en gamalloyruibal.es incluísense ligazóns ou hipervínculos cara a outros sitios da internet, O TITULAR non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e contidos. En ningún caso O TITULAR asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera materia ou información contida en ningún de devanditos hipervínculos e outros sitios na internet. Igualmente, a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

 

Dereitos de exclusión

 

9. O TITULAR ser reserva o dereito para denegar ou retirar o acceso a portal e/o os servizos ofrecidos sen necesidade de advertencia previa, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran o contido deste aviso legal.

 

Xeneralidades

 

10. O TITULAR perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida do seu portal exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

 

Lexislación aplicable e xurisdición

 

11. A relación entre O TITULAR e O USUARIO rexerase pola normativa española vixente. Todas as disputas e reclamacións derivadas deste aviso legal resolveranse polos xulgados e tribunais españois.

 

Menores de idade

 

12. gamalloyruibal.es dirixe os seus servizos a usuarios maiores de 18 anos. Os menores desta idade non están autorizados a utilizar os nosos servizos e non deberán, por tanto, enviarnos os seus datos persoais. Informamos de que se se dá tal circunstancia, gamalloyruibal.es non se fai responsable das posibles consecuencias que puidesen derivarse do incumprimento do aviso que nesta mesma cláusula establécese.